play dashboard comments angle-left angle-right spinner check cross orangetalent telephone Go to content
Menu

Voorwaarden

1 Definities en gebruik

1.1 Definities:

Aanbieder: de organisatie Oosterhoff Poolen BV die verantwoordelijk is voor de levering van producten of uitvoering van een of meer (online)diensten.

Mantelpartner/Aanbieder: de organisatie die voor Oosterhoff Poolen BV een of meer diensten of onderdelen daarvan als onderdeel van de dienstverlening van Aanbieder uitvoert.

Abonnee: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Aanbieder heeft gesloten.

Algemene Voorwaarden: de meest recente versie van de door Aanbieder gehanteerde algemene voorwaarden ten behoeve van het gebruik van de (online)dienst en de producten.

Contractdatum: datum waarop de overeenkomst van kracht is geworden, zegge de dag waarop de aanmelding van een kandidaat-abonnee is goedgekeurd door Aanbieder.

Derden: bedrijven, abonnees of instanties die van de (online)dienst of product gebruik mogen maken om te adverteren of incidentele producten en informatie ten behoeve van Abonnees aan te bieden.

Diensten: de reguliere online en aanvullende producten en/of diensten die via het product of de (online)dienst en in de vorm van tijdschriften of een andere publicatievormen worden aangeboden, al dan niet tegen betaling.

Gelieerde onderneming: een organisatie die op enigerlei wijze verbonden is of raakt aan of enige zeggenschap heeft of verkrijgt in Oosterhoff Poolen BV.

Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan Aanbieder de (online)dienst ter beschikking stelt teneinde Abonnee een of meer producten of diensten te laten afnemen, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.2

Alle aanbiedingen van Aanbieder zijn vrijblijvend.

1.3

De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Abonnee worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5

Aanbieder is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie zal op de website van de (online) dienst worden gepubliceerd. Indien een Abonnee zich niet kan verenigen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, kan hij binnen twee maanden na publicatiedatum van de bedoelde Algemene Voorwaarden de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, rekening houdend met de daarbij nog doorlopende verplichtingen.

1.6

Alle gegevens die tussen Partijen worden uitgewisseld, zijn vertrouwelijk.

2 Onlinedienst

2.1

Aanbieder stelt Diensten beschikbaar via een website, applicatie, webservice of andere onlinedienst.

2.2

Aanbieder zal ernaar streven om binnen één werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst aan Abonnee de benodigde informatie te verschaffen, die nodig is om toegang tot de Onlinedienst te verkrijgen.

2.3

Aanbieder biedt abonnees gedurende kantoortijd online support van diensten die online support leveren. Het streven is dat de abonnee voor urgente problemen binnen één werkdag adequaat is geholpen.

2.4

Abonnees zijn slechts gerechtigd de door Aanbieder verstrekte informatie ten behoeve van het gebruik van de producten en diensten te verstrekken aan die eigen werknemers die belast zijn met de werkzaamheden waarvoor gebruik gemaakt wordt van het product of de dienst.

3 Gebruik van de onlinediensten

3.1

Abonnee zal zich onthouden van gebruik van de Onlinediensten om:

a) materiaal te verzenden, distribueren, opslaan of vernietigen in strijd met de Nederlandse wet- en/of regelgeving;

b) op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten, merken, know how, of andere intellectuele eigendomsrechten van derden of inbreuk maken op de privacy of andere persoonlijke rechten van derden;

c) op een wijze die onrechtmatig is jegens een derde, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd;

d) door het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Abonnees van Oosterhoff Poolen BV.

3.2

Het is Abonnee niet toegestaan om inbreuk te maken op of om een poging tot inbreuk te doen op de beveiliging van de Onlinediensten, inclusief maar niet beperkt tot:

a) toegang verschaffen tot data niet bedoeld voor zulk gebruik of in te loggen op de server of op het account waartoe de Abonnee niet bevoegd is;

b) pogen zonder geldige toestemming de kwetsbaarheid van het systeem of van het netwerk te onderzoeken, aftasten of testen, of om de beveiliging of de verificatiemaatregelen te schenden.

4 Duur, beëindiging, ontbinding

4.1

De Overeenkomst gaat in op de Contractdatum en geldt voor onbepaalde tijd.

4.2

De minimumlooptijd van een betaald abonnement is één jaar. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen per de eerste dag van het eerstvolgende kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengt.

4.3

Aanbieder is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, en onverminderd alle andere rechten op schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in geval:

a) van elke tekortkoming, beroepsfouten daaronder begrepen, in de nakoming van verplichtingen van de Abonnee;

b) Abonnee een aanvraag van surséance van betaling indient of haar surseance van betaling wordt verleend;

c) jegens Abonnee een faillissementsaanvraag is ingediend, zelf om zijn faillissement verzoekt of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard;

d) Abonnee zijn onderneming liquideert of staakt;

e) ten laste van Abonnee conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

f) de overwegende zeggenschap in de onderneming van Abonnee bij een derde komt te liggen;

g) Abonnee niet langer in staat geacht moeten worden de verplichtingen uit of krachtens de Overeenkomst na te kunnen komen.

Het beroep op ontbinding geschiedt schriftelijk.

4.4

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer, maar niet limitatief: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, sessie van vorderingen.

5 Prijzen

5.1

Het gebruik van de (online)diensten en -producten geschiedt tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst door Aanbieder gehanteerde prijzen en tarieven. Voor de digitale diensten en producten gelden de prijzen en tarieven per vestiging. Voor de Diensten en producten gelden de prijzen en tarieven zoals deze op moment van totstandkoming door Aanbieder gehanteerd worden. Prijzen en tarieven zijn gesteld in Euro en exclusief BTW.

5.2

Aanbieder behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

5.3

Aanbieder publiceert de meest recente prijzen voor de aangeboden Diensten aan Abonnee op de website van Oosterhoff Poolen BV. Indien een Abonnee zich niet kan verenigen met prijs- en tariefverhogingen, is deze gerechtigd binnen één maand na het moment van de verhoging de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, rekening houdend met de daarbij nog doorlopende verplichtingen. Deze voorwaarde geldt alleen voor verhogingen die de jaarlijkse inflatie overstijgen, met een minimum van 2%.

6 Facturering en betaling

6.1

Abonnee dient bij het afsluiten van Overeenkomst:

+ een (online) formulier in te vullen en bij versturen op de hoogte geacht te zijn van deze voorwaarden;

+ afhankelijk van de dienst een incassoverklaring in te vullen en te ondertekenen. Facturering en betaling vindt per kwartaal, per incasso plaats: abonnementskosten vooraf en eventuele verbruikskosten achteraf. Incasso vindt circa een week na factuurdatum plaats.

+ In gevallen dat er geen incassoverklaring benodigd is, zal een factuur ten name van Abonnee worden verstuurd.

6.2

Ingeval het verschuldigde bedrag niet per incasso geïnd kan worden of de betaaltermijn van de factuur is overschreden, is Abonnee verplicht om binnen 1 week na de automatische incassodatum alsnog te betalen. Indien 2 of meer keren betaling per incasso uitblijft, is Aanbieder gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden conform het in artikel 4 gestelde.

6.3

Indien er niet tijdig door Abonnee wordt betaald, dan is Abonnee zonder andere ingebrekestelling in verzuim en kan Aanbieder aanspraak maken op de vergoeding van de wettelijke handelsrente, met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

6.4

Alle werkelijk door Aanbieder gemaakte onkosten om tot voldoening van zijn factuur te komen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van Abonnee.

7 Aansprakelijkheid

7.1

Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden verband houdende met het gebruik van het product of de (Online)dienst. Aanbieder is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval – doch niet uitputtend - wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Abonnee.

7.2

Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt of in enig verband ontstaan door de via de (online)dienst aangeboden producten en/of informatie van Derden. Aanbieder controleert niet de inhoud van de aangeboden informatie op juistheid en houden ook geen enkel toezicht op het door Derden aangeboden materieel.

7.3

Het aangaan van de Overeenkomst betekent dat Abonnee zich op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van deze algemene voorwaarden, inclusief de voor zover van toepassing zijnde onder artikel 11 bedoelde aanvullende voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

7.4

Aanbieder besteedt uiterste zorg aan de goede werking van de Onlinedienst. Echter, Aanbieder kan niet instaan voor foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze (online)dienst of de langs elektronische weg aangeboden Diensten. Aanbieder is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden in de aangeboden informatie en Diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen, veroorzaakt door of enig verband houdend met de Onlinedienst.

7.5

Aanbieder garandeert niet dat de informatie, software danwel verwijzingen of hyperlinks via de (online)dienst vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

7.6

Het bepaalde in dit artikel is mede van toepassing op gelieerde ondernemingen en het personeel van de gelieerde ondernemingen.

7.7

De in deze voorwaarden opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van opzet of grove schuld van Aanbieder of personeel van gelieerde ondernemingen. Alsdan is de aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot het verzekerde bedrag van haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de duur van de Overeenkomst met Abonnee met een maximum van een kalenderjaar.

7.8

Abonnee vrijwaart Aanbieder, zijn functionarissen, directeuren en gelieerde ondernemingen tegen elke claim, actie of vordering, inclusief, zonder enig voorbehoud, alle naar redelijkheid en billijkheid gemaakte en te maken juridische en andere kosten, ontstaan door gebruik van de (online)dienst of door niet nakoming door Abonnee van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Aanbieder zal Abonnee van enige claim of procedure op de hoogte stellen en zal Abonnee ondersteunen, op kosten van Abonnee, in een eventuele procedure.

8 Overmacht

8.1

Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij/hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan uitoefenen, alsmede het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van Aanbieders, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van Aanbieders en overige derden, waarvan gebruik wordt gemaakt bij de Diensten via de Onlinedienst.

8.2

Ingeval een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke verklaring daartoe, te ontbinden.

9 Intellectuele eigendom

9.1

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (online)dienst en producten berusten bij Aanbieder of bij Mantelaanbieder van de Dienst. Het is Abonnee niet toegestaan de inhoud van de Onlinedienst te wijzigen, te verkopen of verveelvoudigen, openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder.

10 Geheimhouding

10.1

Onverminderd de in het kader van de Overeenkomst overigens toegekende rechten ter zake, zullen Partijen en Aanbieders strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, de werking van infrastructuur, apparatuur en programmatuur, (de inhoud van) bestanden en alle overige zaken en gegevens waarvan zij in het kader van het gebruik van de Onlinedienst en/of aanvullende diensten kennis verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter hadden kunnen begrijpen.

10.2

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken Partijen en Aanbieder(s), zal geen der Partijen en Aanbieders deze Vertrouwelijke Informatie in welke vorm dan ook en welke hem ter beschikking staan, aan derden ter beschikking stellen; en, voor zover dit krachtens de Overeenkomst is toegestaan slechts aan desbetreffende derden deze informatie bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de Onlinedienst en/of aanvullende diensten. Oosterhoff Poolen BV, haar deelnemingen, dochters en samenwerkingsverbanden zijn hiervan uitgezonderd indien dit voor de dienstverlening en informatie over relevante producten en diensten door Aanbieder als relevant wordt gekwalificeerd.

10.3

Partijen en Aanbieders zullen hun personeel -personeel van Gelieerde Ondernemingen daarbij inbegrepen – en door hen in te schakelen derden – onderaannemers van leverancier daarbij inbegrepen – verplichten deze bepalingen rond vertrouwelijkheid en geheimhouding strikt na te leven.

10.4

Partijen zullen op eerste verzoek van de andere Partij na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst alle informatiedragers en alle kopieën daarvan die de als in dit artikel bedoelde Vertrouwelijke Informatie bevatten en die nog in hun bezit zijn, retourneren dan wel vernietigen. Beëindiging van de overeenkomst ontneemt aan de hier bedoelde informatie overigens geenszins het vertrouwelijk karakter.

11 Aanvullende voorwaarden

Voor onderstaande diensten gelden de algemene voorwaarden van de aanbieder of de mantelpartner/Aanbieders, voor zover de bepalingen niet in de Algemene Voorwaarden Mantelpartner/Aanbieder anderszins zijn vastgesteld, met uitzondering van de voorwaarden omtrent duur en beëindiging van contracten, waarvoor de bepalingen in de Voorwaarden van de betreffende Aanbieder prevaleren.

11.1

Bijeenkomsten: Voor bijeenkomsten, georganiseerd door Oosterhoff Poolen BV gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de uitnodiging of online pagina voor de bijeenkomst. Indien deze niet zijn vermeld, gelden als algemene annuleringsregels:

Annuleringsvoorwaarden voor bijeenkomsten met alleen Oosterhoff Poolen BV sprekers:

+ Bij annulering binnen 24 uur voor een bijeenkomst brengen wij “No show” kosten in rekening. Deze kosten staan vermeld op de website bij de betreffende bijeenkomst of, indien niet vermeld, 50 euro excl. BTW.

+ Plaatsvervanging bij verhindering is altijd mogelijk.

+ Annulering kan in principe alleen schriftelijk.

Annuleringsvoorwaarden voor bijeenkomsten waar externe sprekers zijn uitgenodigd:

+ Bij annulering binnen 72 uur voor een bijeenkomst brengen wij “No show” kosten in rekening. Deze kosten staan vermeld op de website bij de betreffende bijeenkomst of, indien niet vermeld, 50 euro excl. BTW.

+ Plaatsvervanging bij verhindering is altijd mogelijk.

+ Annulering kan in principe alleen schriftelijk.

Annuleringsvoorwaarden voor leergangen, meerdaagse trainingen en incompanytrainingen:

Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

+ 50% van het bedrag tot 2 weken vóór aanvang.

+ 100% van het bedrag binnen 2 weken vóór aanvang.

+ Indien u niet aanwezig bent, brengen wij “No show” kosten met een bedrag van 100% van de prijs in rekening.

+ Vervanging door een collega is altijd zonder kosten mogelijk.

+ Annulering kan in principe alleen schriftelijk.

11.2 Administratiekosten:

Voor verzending en administratie van producten van Aanbieder met een verkoopprijs onder 25 euro wordt een bedrag van 5 euro excl. BTW in rekening gebracht, toegevoegd aan het factuurbedrag.

11.3 Digitale downloads:

Digitale downloads via de webshop aangeschaft, worden via een e-mail aan besteller aangeboden. De geldigheidsduur van de downloadlink is twee maanden, tenzij anders vermeld.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of enig verband houdend met de overeenkomstworden beslecht door de rechter te Den Haag.

Terug naar home